High Alert: Kehete Hainitihaas apne aap ko dohorata hain, Yeh Sach Hain. Ek BEST FRIEND fhir se pahad chadhne ko hain. Koi to rok lo!!!

Note: Suchna Janhit main jari.