ek wqt tha jab mai thaaur meri marzithi.
ab sirf mai hu.

#faiz